Pressemelding statsbudsjettet 2018

KULTUR SOM NÆRING PÅ BEKOSTNING AV MANGFOLD OG INTEGRERING?

Årets kulturbudsjett handler i store trekk om departementets støtte til kultur som næring og styrking av entreprenørskap i kultursektoren. Sektoren skal bli mer bærekraftig, og flere kunstnere skal kunne leve av sine verk uavhengig av statlig finansiering. De foreslåtte økningene i tilskudd til Talent Norge, Kultur Norge og Innovasjon Norge skal legge til rette for at dette målet oppnås. På samme tid fortsetter Regjeringens nedtrapping av støtte til en mangfoldig og inkluderende kultursektor. Hva vil dette betyr for Samspill og våre medlemmer?

Usikre tider for frie kunstnere og små organisasjoner

Styrkingen av kulturnæringen skal i følge Regjeringen gi kunstnere ”flere ben å stå på”. Norsk kulturfond tildeles 919,5 millioner kroner. Dette er en økning på 25,5 millioner kroner fra 2017, men er allikevel bare halvparten av hva Kulturrådet søkte om for å kunne styrke det frie feltet. Kulturrådet varsler at tilskuddet til kulturfondet ikke vil være tilstrekkelig for å verne om enkeltkunstnere og små institusjoner. Dette er bekymringsverdig for Samspill som i stor grad er avhengig av tilskudd fra kulturfondet, og som allerede i 2016 fikk varsel om en utfasing av tilskudd til drift for 2017 og 2018. Den marginale økningen til kulturfondet vil i tillegg gjøre det vanskeligere å bedre den enkelte musikers arbeidsvilkår. Samspill er urolige for utfallet dette vil ha for det flerkulturelle musikalske mangfoldet våre medlemmer representerer.  Dårligere kunstnerøkonomi og mindre satsing på nyskapende produksjoner i det frie feltet vil gjøre at færre kunstnere får mulighet til å utvikle seg og bidra til å gjøre kulturlivet fattigere. Regjeringens mål er et rikt og mangfoldig kulturliv. Dette budsjettet vil bidra i motsatt retning.
Det mangfoldige kulturfeltet svekkes

Begrepene mangfold og inkludering blir hyppig tatt i bruk av dagens regjering og frivilligheten trekkes frem som det viktigste middelet til å skape god integrering.

Frivillighet er en verdifull kraft i samfunnet, og det finnes en rekke gode eksempler at deltakelse i det lokale kulturlivet er en av nøklene til god integrering. Dette er imidlertid ikke nok for å styrke nye og eksisterende kunstnerskap i det flerstemte kulturlivet. Kunsten skal også gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og tilrettelegge for inkludering av kunstnere med internasjonal bakgrunn.

 

Samtidig som regjeringen øker støtten til kulturnæringen, fortsetter nedtrapping av støtte til det internasjonale- og mangfoldige kulturlandskapet. Internasjonale og flerkulturelle musikere kan spille en avgjørende rolle som døråpnere inn i ulike kulturnæringer. Samspill oppfatter satsningen som inkonsekvent. Regjeringens manglende evne til evne til å se hele bildet, vil frata oss unike muligheter til å oppleve kulturuttrykk fra ulike deler av verden.

Norge blir med årets budsjettforslag muligvis rikere på penger. Men det må være hevet over en hver tvil at vi styrer mot et fattigere og mer ensrettet kulturliv.

__________________________________________________________________________________

 

Samspill International Music Network er interesseorganisasjonen for internasjonale og flerkulturelle musikere i Norge, samt norske utøvere som jobber med ulike musikkuttrykk fra hele verden. Samspills formål er å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede utrykk, samt utøvere av disse. Organisasjonen har eksistert siden 1998, og jobber daglig med å knytte nettverk mellom norske og internasjonale musikere og musikermiljøer.

Siri Kvambe,
Samspill International Music Network

Related Posts