Musikk i mottak

Prosjektet er et samarbeid mellom musikkorganisasjonene Samspill, Østnorsk jazzsenter og JM Norway.

Arbeid med sårbare barn og unge som bor på asylmottak, er noe av det mest verdifulle vi gjør. Og kombinasjonen av å gi profesjonelle musikere med egne opplevelser fra mottak eller som innvandrere til Norge, et møte med disse barna har en ekstra stor verdi. Dette er grunnen til at vi siden 2014 har tilbudt musikkverksteder for barn og unge i mottak. Musikernes ressurser med språk- og kulturell kompetanse brukes aktivt i opplegget.

Ved å samarbeide med JM Norway, har vi løftet prosjektet noen steg videre, og deres MUA prosjekt er en metodikk som er utviklet gjennom 10 års arbeid med målgruppen. Den er utviklet av musikkterapeuter, som har særlig kompetanse på hvordan musikk kan brukes for å fremme mestring uansett forkunnskaper, regulere følelser, styrke sosialt samhold og minske isolasjon. Metodikken tar høyde for, og legger opp til innspill og endringer ut i fra hva deltakerne har motivasjon for og lyst til å gjøre.

Prosjektet tilbyr et rom hvor barn og unge på asylmottak kan få oppleve mestring, sosialt samhold og utvikling i en hverdag som ellers i stor grad er preget av passivitet, venting og usikkerhet. Når vi i tillegg involverer musikere med egne erfaringer fra mottak eller som innvandrere til Norge, gir vi prosjektet et ytterligere løft og relevans.

"En av de beste opplevelsene jeg har hatt med Samspill er å gi musikk og glede til barna på asylmottak. Denne opplevelsen har tilført livet mitt mye godt."
Saleh Mahfoud

I 2021 gjennomførte vi verksteder på to mottak; Steinkjer kommunale mottak og Mysebu statlige mottak. I Steinkjer var det fire dagers sommerkurs for barna på mottaket, med en avsluttende konsert siste dag. På Mysebu holdt vi ukentlige verksteder i perioden november-desember, der deltakerne varierte noe på grunn av transitt. Det var omlag 15 – 20 deltakere per kurskveld.

I 2019 påbegynte vi dialog om samarbeidet sosial inclusion through creative music, med 4 andre europeiske land, ledet av European Jazz Network. Denne dialogen har endelig resultert i støtte fra EU-midler til aktiviteter i mottak, samt et treårig samarbeid om konferanser på tvers av landene. Prosjektet har fått tittelen PLAY GROUND. Norges bidrag var en konferanse 5. og .6 mai, sendt digitalt fra Bergen, der vi inviterte to forskere på musikkterapi og community music,, samt Ole Hamre fra Fargespill. Dette for å presentere noe av arbeidet som pågår i Norge på dette på feltet.